­čÄÖ´ŞĆ Altijd binnen 20 min. op de hoogte van het laatste financi├źle nieuws - luister hier naar FX Talk.

Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden beschrijven hoe u de website www.ebury.nl “onze website” kunt gebruiken, zij het als bezoeker of geregistreerd gebruiker. Gebruik van onze website omvat het raadplegen, registreren en het inloggen op onze website.

Lees de volgende Gebruiksvoorwaarden aandachtig door, voordat u onze website gebruikt.

Door onze website te gebruiken gaat u akkoord met het deze Gebruiksvoorwaarden en belooft u deze in acht te nemen. Als u niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden, dient u onze website niet te gebruiken.

 

Aanvullende voorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden verwijzen naar de volgende aanvullende voorwaarden die ook van toepassing zijn op het gebruik van onze website:

 • Onze Privacyverklaring, waarin wordt beschreven hoe we omgaan met persoonsgegevens die we van u ontvangen of via onze website verzamelen. Door gebruik te maken van onze website, geeft u toestemming voor het gebruik van deze gegevens en garandeert u dat alle door u verstrekte informatie actueel, volledig en juist is.
 • Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing als u gebruik maakt van een van de via onze website beschikbare producten.

Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen door deze pagina aan te passen.

Raadpleeg deze pagina regelmatig om de hoogte te blijven van wijzigingen aangezien deze bindend kunnen zijn voor u.

 

Informatie over Ebury

www.ebury.nl is een website die wordt beheerd door Ebury Partners UK Limited (“Wij”). Wij zijn in Engeland en Wales geregistreerd onder nummer 07088713 en gevestigd in Londen op 100 Victoria Street.┬á

Wij zijn geautoriseerd en worden gereguleerd door de Financial Conduct Authority als geautoriseerde betalingsinstelling. Registratienummer: 900797.

Wij zijn geregistreerd bij de Information CommissionerÔÇÖs Office (ICO) onder registratienummer Z209673X.

 

Wijzigingen op onze website

Wij kunnen onze de inhoud van onze website te allen tijde actualiseren of wijzigen. We wijzen u er wel op dat sommige informatie op deze website verouderd kan zijn en dat Wij geen verplichting hebben om deze te actualiseren.

 

Toegang tot onze website

Onze website is kosteloos beschikbaar.

Wij kunnen niet garanderen dat onze website en enige informatie op onze website altijd en zonder onderbreking beschikbaar zal zijn. Wij verlenen toegang tot onze website op tijdelijke basis. Wij kunnen te allen tijde ieder gedeelte van onze website zonder voorafgaande aankondiging wijzigen en tijdelijk of permanent verwijderen. Wij zijn niet aansprakelijk als onze website om welke reden dan ook op ongeacht welk tijdstip en voor ongeacht welke duur niet beschikbaar is.

U bent verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen die noodzakelijk zijn voor toegang tot de website.

U bent er ook voor verantwoordelijk dat alle personen die via uw internetverbinding gebruikmaken van onze website op de hoogte zijn van deze en overige Gebruiksvoorwaarden en zich hieraan houden.

 

Uw account en wachtwoord

Indien een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of enige andere informatie ontvangt of kiest als onderdeel van de veiligheidsprocedure van de website, dan dient u deze informatie vertrouwelijk te behandelen en niet openbaar te maken aan derden.

Wij hebben het recht om op enig moment de gebruikersidentificatiecode of het wachtwoord stop te zetten , als Wij redelijkerwijs vermoeden dat u niet heeft voldaan aan ├ę├ęn van de bepalingen uit deze Gebruiksvoorwaarden.

Als u weet of vermoedt dat iemand anders uw gebruikersidentificatiecode of wachtwoord kent, dient u ons onmiddellijk op de hoogte te stellen via een e-mail aan [email protected].

 

Intellectueel eigendomsrecht

Wij zijn eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze website en op al het materiaal dat op onze website is gepubliceerd. Deze werken zijn wereldwijd auteursrechtelijk beschermd door wetten en verdragen. Al deze rechten worden voorbehouden.

Voor eigen gebruik is het toegestaan een kopie te printen, fragmenten of enige pagina’s of materialen te downloaden en u mag anderen binnen uw organisatie wijzen op materialen van deze website.┬á

U bent niet gerechtigd om enige aanpassingen te maken aan de (digitale) kopie├źn of enige materialen die u heeft geprint of gedownload en u mag geen gebruik maken van illustraties, figuren, foto’s, video’s of andere audiomaterialen zonder de begeleidende tekst.

Onze status (en die van andere genoemde medewerkers) als auteur van het materiaal geplaatst op onze website dient altijd te worden erkend.

U mag geen gebruik maken van enig onderdeel van het materiaal op onze website voor commerci├źle doeleinden zonder hiervoor een licentie te hebben verkregen van ons of van onze licentiegevers.┬á

Wanneer u bij het afdrukken, kopi├źren of downloaden van enig onderdeel van onze website inbreuk maakt op deze Gebruiksvoorwaarden, vervalt uw recht op het gebruik van onze website onmiddellijk en moet u, naar onze keuze, alle kopie├źn die u van het materiaal hebt gemaakt vernietigen of retourneren.

 

Vertrouwen op geplaatste informatie

Het materiaal op onze website is alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en niet bedoeld om als advies te dienen waarop vertrouwd kan worden. We adviseren u om professioneel of gespecialiseerd advies in te winnen voordat u actie neemt of achterwege laat op basis van het materiaal op onze website.

Wij kunnen niet garanderen dat onze website en het daarop gepubliceerde materiaal volledig is en vrij is van fouten.

Hoewel Wij redelijke maatregelen nemen om uw te zorgen dat informatie op onze website actueel is, doen Wij geen expliciete of impliciete toezeggingen en geven Wij geen garanties over de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van het materiaal op onze website.

 

Beperkingen van aansprakelijkheid

Niets in deze Gebruiksvoorwaarden beperkt onze aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of overlijden veroorzaakt nalatigheid, fraude of een frauduleuze voorstelling van onze zijde of enige andere aansprakelijkheid die volgens de Engelse wet niet kan worden beperkt of uitgesloten.

Voor zover dit is toegestaan door de relevante wetgeving, sluiten Wij hierbij alle expliciete of impliciete verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot deze website en het daarop gepubliceerde materiaal uit.

Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor enig verlies of schade, hetzij contractueel, als gevolg van een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke verplichting of anderszins, ook als dit kon worden voorzien tijdens of in verband met:

 • het gebruik of niet kunnen gebruiken van onze website; of
 • gebruik van of vertrouwen op de op onze website gepubliceerde informatie.┬á

Wij wijzen u er bovendien op dat Wij niet aansprakelijk zijn voor:

 • verlies van verkopen, bedrijfsinkomsten of winst;┬á
 • bedrijfsstagnatie;
 • verlies van verwachte besparingen;
 • verlies van zakelijke mogelijkheden, goodwill of reputatie; of
 • enige indirecte vorm van verlies of gevolgschade.
 • verlies of schade veroorzaakt door een distributed denial-of-service attack, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogrammaÔÇÖs, gegevens of ander bedrijfseigen materiaal besmet, doordat u gebruik maakt van de website of doordat u materiaal downloadt van de website of een daaraan gekoppelde website.
 • materiaal op websites die gekoppeld zijn aan onze website. Deze links mogen niet worden gezien als een goedkeuring van deze sites of de informatie hierop.┬á
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade of verlies voortvloeiend uit het gebruik deze websites.

Er gelden andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid als u gebruikmaakt van een van onze producten of diensten Raadpleeg daarvoor onze Algemene Voorwaarden.

 

Virussen

Wij kunnen niet garanderen dat onze website vrij is van bugs en/of  virussen.

U bent zelf verantwoordelijk voor de instellingen van de informatietechnologie, computerprogrammaÔÇÖs en het besturingssysteem waarmee uw onze website raadpleegt. U dient uw eigen antivirussoftware te gebruiken.

U mag de site niet misbruiken door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logicbommen of andere materialen die kwaadaardig of technologisch schadelijk zijn, te introduceren. U mag niet ongeoorloofd toegang verschaffen tot onze site, de server waar de site zich bevindt, danwel enig andere server, of database die op onze site is aangesloten. U mag de site niet aanvallen via een denial-of-service aanval of een verspreide denial-of service aanval. Door overtreding van deze bepaling pleegt u een strafrechtelijk delict op grond van de wet inzake computermisbruik (Computer Misuse Act 1990) van het Verenigd Koninkrijk. Wij melden dergelijke overtredingen bij de bevoegde rechtshandhavingsinstanties en verlenen onze medewerking aan vorenbedoelde instanties door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke overtreding komt uw recht om van onze website gebruik te maken onmiddellijk te vervallen.

 

Linken naar onze website

U mag naar onze website linken, mits u dit op een eerlijke en legale manier doet en geen misbruikt maakt van onze reputatie en deze hierdoor niet beschadigt.

U mag geen link plaatsen op een wijze die enige vorm van verbondenheid, goedkeuring of steun van ons suggereert waar deze niet bestaat.

U mag geen link opnemen op een website waarop u geen rechten bezit.

Onze website mag niet worden opgenomen in een kader op een andere website en behalve naar onze homepage, mag er niet worden gelinkt naar andere paginaÔÇÖs of delen van onze website. We behouden ons het recht voor de toestemming voor het linken zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

Als u wilt linken naar een ander deel van onze website dan het bovengenoemde, neem dan contact op via [email protected].

 

Links op onze website naar bronnen en websites van derden

Waar onze website links naar bronnen en websites van derden bevat, worden deze links uitsluitend ter informatie aangeboden.

Wij hebben geen controle over de inhoud van deze bronnen en sites van derden.

Toepasselijk recht

Deze Gebruiksvoorwaarden, de inhoud en de totstandkoming (en enige niet-contractuele geschillen en claims) zijn uitsluitend onderworpen aan het Engels recht. Uw gebruik van deze website is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales.

 

Handelsmerken

Ebury en Ebury Partners zijn binnen de EU gedeponeerde handelsmerken van Ebury Partners UK Limited.

 

Contact

U kunt contact met ons opnemen via [email protected].

Bedankt voor uw bezoek aan onze website.