Algemene Handelsvoorwaarden

Ebury Markets

  DEEL A: RELATIE MET EBURY PARTNERS MARKETS LTD

  Opmerking: Deze voorwaarden zijn van toepassing als u ervoor kiest FX Producten met ons te verhandelen die worden gereguleerd onder de Europese ‘MiFID’ wetgeving.

  1. ONZE RELATIE MET U

  1.1 Deze Ebury Partners Markets Ltd Overeenkomst (de ‘Ebury Markets Overeenkomst’), inclusief de Bijlagen zoals van tijd tot tijd gewijzigd, omvat de voorwaarden die de relatie regelen tussen de persoon (bij de uitoefening van diens bedrijfsactiviteit of beroep) die wordt genoemd in het Inschrijvingsformulier (de ‘Klant’, ‘u”, ‘uw’) en Ebury Partners Markets Ltd (‘Ebury Markets’ ‘ons’, ‘wij’, ‘onze’), zoals van toepassing is op sommige van onze producten en diensten.

  1.2 Ebury Markets is een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die is opgericht in Engeland en Wales (bedrijfsnr. 10841975), geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority (‘FCA’) licentienr. 784063. Ons geregistreerde adres is 80-100 Victoria Street, Cardinal Place, Londen, Engeland, SW1E 5JL.

  1.3 Uit hoofde van deze Ebury Markets Overeenkomst bieden wij u, op basis van execution-only, de mogelijkheid om:
  (a) valutatransacties aan te gaan met producten die financiële instrumenten vormen binnen het toepassingsbereik van de MiFID II (zoals hieronder gedefinieerd), inclusief Forward-contracten en NDF’s zoals hieronder gedefinieerd of andere producten die de partijen van tijd tot tijd kunnen overeenkomen; en
  (b) betalingen te doen via Ebury Partners aan een of meer door u aangewezen Begunstigden, in verband met de transacties waarnaar wordt verwezen in Clausule 1.3(a), gezamenlijk de ‘Diensten’.

  1.4 Door deze Ebury Markets Overeenkomst aan te gaan, verklaart en garandeert u dat u een aparte overeenkomst bent aangegaan met Ebury Partners UK Limited (‘Ebury Partners’) voor de levering van een E-money Account, andere gerelateerde betaaldiensten en valutadiensten (de ‘Ebury Partners Overeenkomst’).

  1.5 Behalve wanneer hieronder gespecificeerd, worden in deze Ebury Markets Overeenkomst de voorwaarden van de Ebury Partners Overeenkomst opgenomen, alsof verwijzingen naar ‘Ebury’ ‘ons’, ‘we’, ‘onze’ in de Ebury Partners Overeenkomst verwijzingen zijn naar Ebury Markets en verwijzingen naar ‘Klant’, ‘u’, ‘uw’ verwijzen naar u, alsof verwijzingen naar een Transactie of Order in de Ebury Partners Overeenkomst verwijzingen zijn naar een transactie die is aangegaan met Ebury Markets, inclusief een Forward-contract of NDF, en u stemt er hierbij mee in dat de Diensten worden geleverd aan u door Ebury Markets op deze voorwaarden, behalve zoals hieronder anders bepaald en afhankelijk van de amendementen die hieronder uiteengezet worden.

  1.6 In het geval van een tegenstrijdigheid bij de interpretatie van de voorwaarden van de Ebury Partners Overeenkomst en de bepalingen van deze Ebury Markets Overeenkomst zoals hieronder uiteengezet (wat betreft de verlening van de Diensten door Ebury Markets), prevaleert de relevante voorwaarde(n) van deze Ebury Markets Overeenkomst over de relevante voorwaarde(n) van de Ebury Partners Overeenkomst.

  1.7 Ter voorkoming van misverstanden hebben de bepalingen van deze Ebury Markets Overeenkomst (inclusief eventuele vermeende amendementen betreffende de voorwaarden van de Ebury Partners Overeenkomst met betrekking tot de verlening van de Diensten door Ebury Markets) geen effect op de verlening van de diensten door Ebury Partners aan de Klant uit hoofde van de Ebury Partners Overeenkomst en niets in deze Ebury Markets Overeenkomst wordt uitgelegd als een amendement van de voorwaarden die van toepassing zijn op de verlening van de diensten aan de Klant door Ebury Partners.

  1.8 Forward-contracten en NDF’s die worden verhandeld door Ebury Markets zijn derivaten die over-the-counter worden verhandeld buiten een handelsplatform. Dit betekent dat Ebury Markets te allen tijde de hoofdwederpartij is van uw handel en elk Forward-contract of NDF dat wordt aangegaan met Ebury Markets alleen kan worden afgesloten met Ebury Markets.

  1.9 U verklaart dat transacties in derivaten op basis van wisselkoersen een hoge risicograad kunnen dragen en dat u zorgvuldig kennis heeft genomen van de Risicobekendmaking van Ebury, die van tijd tot tijd bijgewerkt kan worden, voor verdere details over de risico’s van de handel in derivaten. De huidige versie van de Risicobekendmaking op de Ingangsdatum wordt vermeld in Bijlage 1 van deze Ebury Markets Overeenkomst en is ook beschikbaar op onze website.

  1.10 U stemt er hierbij mee in dat Ebury Markets de volgende informatie verstrekt door middel van een website of een ander communicatiemiddel in de Engelse taal:

  (a) algemene informatie over Ebury Markets en zijn diensten;

  (b) informatie over de beleggingsstrategie en de aard en de risico’s van Forward-contracten en NDF’s;

  (c) informatie met betrekking tot het aanhouden van Cliëntgeld;

  (d) informatie met betrekking tot kosten en bijbehorende lasten;

  (e) informatie over het Beleid voor de beste uitvoering van Ebury Markets, het beleid voor belangenconflicten en ander beleid van Ebury Markets; en

  (f) indien toegestaan uit hoofde van het Toepasselijk recht, alle andere informatie die u verstrekt moet worden uit hoofde van het Toepasselijk recht of de voorschriften.

  1.11 Niets in deze Ebury Markets Overeenkomst zal worden geïnterpreteerd als een uitsluiting of beperking van verplichtingen of aansprakelijkheden die wij u verschuldigd zijn uit hoofde van het regelgevingssysteem.

  2. DEFINITIES EN INTERPRETATIE

  2.1 Behalve indien uitdrukkelijk uiteengezet in deze Ebury Markets Overeenkomst, hebben de woorden en uitdrukkingen die worden gedefinieerd in de Ebury Partners Overeenkomst dezelfde betekenis wanneer ze gebruikt worden in deze Ebury Markets Overeenkomst.

  2.2 In deze Ebury Markets Overeenkomst hebben de volgende zinnen de volgende betekenis:

  (a) ‘Toepasselijk recht’ betekent iedere toepasselijke wet, statuut, verordening of wettelijk bindend voorschrift of bevel zoals geïnterpreteerd rekening houdend met regelgevingsbeleid, richtlijnen of industriële gedragscode, met betrekking tot een van de partijen of onderwerp in kwestie, inclusief (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) (i) FSMA; (ii) de FCA-regels; (iii) MiFID II; (iv) MiFIR; (v) EMIR; (vi) de UK Money Laundering and Wire Transfer Regulations 2017; (vii) de Proceeds of Crime Act 2002; de UK Terrorism Act 2000 (zoals geamendeerd; (viii) Britse, Nederlandse en internationale financiële sanctieregelingen; (ix) de Wft; (x) het Bgfo; (xi) de Nrgfo; (xii) de Wwft.

  (b) ‘Beleid voor de beste uitvoering’ betekent het Beleid voor de beste uitvoering van Ebury Markets, zoals van tijd tot tijd geamendeerd.

  (c) ‘Bekendmaking van het Beleid voor de beste uitvoering’ betekent de samenvatting van het Beleid voor de beste uitvoering van Ebury Markets, zoals van tijd tot tijd geamendeerd, waarvan de huidige versie (op de Ingangsdatum) is opgenomen in Bijlage 2.

  (d) ‘Bgfo’ betekent het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft.

  (e) ‘Cliëntcategorie’ betekent uw classificatie als Retailcliënt, Professionele cliënt of In aanmerking komende tegenpartij in overeenstemming met de FCA-regels.

  (f) ‘Cliëntgeld’ betekent al het geld dat wordt aangehouden door Ebury Markets waarop de Regels voor het Cliëntgeld van toepassing zijn.

  (g) ‘Cliëntgeldrekening’ betekent een rekening die wordt aangehouden bij een bankinstelling voor het houden van het Cliëntgeld op naam van Ebury Markets die is aangewezen als cliëntrekening.

  (h) ‘Cliëntgeldregels’ betekent hoofdstukken 7 en 7A van het Client Assets Sourcebook van FCA en elke andere FCA-regels die het houden van Cliëntgeld regelen.

  (i) ‘E-money Account’ betekent de E-money Account die u wordt aangeboden door Ebury Partners en die beheerd en gebruikt dient te worden in overeenstemming met de voorwaarden tussen u en Ebury Partners.

  (j) ‘Ebury Partners’ betekent Ebury Partners UK Limited, statutair gevestigd te 100 Victoria Street, Londen, SW1E 5JL en die door de FCA geautoriseerd is als elektronische geldinstelling met FCA registratienummer 900797.

  (k) ‘Ebury Partners Overeenkomst’ betekent de overeenkomst die is aangegaan tussen u en Ebury Partners voor de verlening van wisseltransacties, elektronisch geld en gerelateerde diensten.

  (l) ‘EMIR’ betekent Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende OTC derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters zoals van tijd tot tijd geamendeerd.

  (m) ‘EMIR Initiële Margin’ betekent de initiële zekerheid die vereist kan zijn om te stellen om de huidige en toekomstige blootstellingen te dekken in overeenstemming met de EMIR en de EMIR Marginverordening.

  (n) ‘EMIR Marginverordening’ betekent de Gedelegeerde verordening (EU) 2016/2251 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters ten aanzien van technische reguleringsnormen met betrekking tot risicolimiteringstechnieken voor niet door een centrale tegenpartij geclearde otc-derivatencontracten zoals van tijd tot tijd geamendeerd.

  (o) ‘EMIR Variatiemargin’ betekent middelen die door of aan een van de partijen bij deze Ebury Markets Overeenkomst geleverd moeten worden als resultaat van dagelijkse waardering tegen marktwaarde van uitstaande Forward-contracten en NDF´s in overeenstemming met EMIR en de EMIR Marginverordening.

  (p) ‘FCA-regels’ betekent de regels en voorschriften die worden opgelegd door de FCA en die zijn uiteengezet in het FCA Handboek.

  (q) ‘FSMA’ betekent de Financial Services and Markets Act 2000.

  (r) ‘Forward-contract’ betekent een leverbaar valutacontract dat een financieel instrument vormt zoals gedefinieerd uit hoofde van MiFID II, waarin wij overeenkomen dat wij op een specifieke datum of gespecificeerd databereik in de toekomst geld wisselen tegen een overeengekomen wisselkoers en op een overeengekomen tijd.

  (s) ‘Handelsplatform’ heeft de betekenis die eraan gegeven wordt in MiFID II, namelijk, samengevat, een Gereguleerde markt, Multilaterale handelsfaciliteit of een Georganiseerde handelsfaciliteit zoals gedefinieerd in MiFID II.

  (t) ‘In aanmerking komende tegenpartij’ betekent een vrijwillige in aanmerking komende tegenpartij (eligible counterparty) of een verplichte in aanmerking komende tegenpartij zoals gedefinieerd in de FCA-regels.

  (u) ‘Margin’ betekent gelden (in elke valuta die wij kunnen specificeren) die wij u vragen ons te leveren als zekerheid voor het aangaan van een Forward-contract of NDF met u, die geen EMIR Initiële Margin of EMIR Variatiemargin zijn.

  (v) ‘MiFID II’ betekent Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU en kan indien relevant lagere wetgeving of regelgeving bevatten die uit hoofde van deze Richtlijn tot stand is gekomen.

  (w) ‘MiFIR’ betekent Verordening (EU) nr. /600/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 en kan indien relevant lagere wetgeving of regelgeving bevatten die uit hoofde van deze Verordening tot stand is gekomen.

  (x) ‘NDF’ betekent een in geldmiddelen afgewikkeld valutacontract, dat een financieel instrument vormt zoals gedefinieerd uit hoofde van MiFID II, waarbij de winst of het verlies op de afwikkelingsdatum wordt berekend door het verschil te nemen tussen de afgesproken wisselkoers en de contante koers die wordt geleverd door een afgesproken bron op een afgesproken datum, voor een afgesproken notionele hoeveelheid middelen.

  (y) ‘Nrgfo’ betekent Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft.

  (z) ‘Over the Counter’ of ‘OTC’ betekent niet verhandeld op een handelsplatform.

  (aa) ‘Professionele cliënt’ betekent een verplichte professionele cliënt of een vrijwillige professionele cliënt zoals gedefinieerd in de FCA-regels.

  (bb) ‘Retailcliënt’ betekent een cliënt die geen In aanmerking komende tegenpartij of Professionele cliënt is.

  (cc) ‘Risicobekendmaking’ betekent de Risicobekendmaking van Ebury Markets, zoals die geldt van tijd tot tijd, waarvan de huidige versie (op de Ingangsdatum) is opgenomen in Bijlage 1.

  (dd) ‘Verordening Kapitaalvereisten’ betekent Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en totwijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012(Voor de EER relevante tekst).

  (ee) ‘Wft’ betekent de Wet op het financieel toezicht.

  (ff) ‘Wwft’ betekent de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

  2.3 Wij hebben deze Ebury Markets Overeenkomst opgesplitst in paragrafen en een aantal koppen ingevoegd ten behoeve van het leesgemak. De koppen zijn niet bedoeld om de manier waarop de Ebury Marktvoorwaarden worden geïnterpreteerd te beïnvloeden.

  2.4 In deze Ebury Marktvoorwaarden geldt het volgende:

  (a) wanneer wij verwijzen naar een persoon kan dit een individu betekenen, maar ook een rechtspersoon, vereniging, partnerschap, firma, trust, organisatie, joint venture, overheid, lokale of gemeentelijke autoriteit, gouvernementele of supragouvernementele instantie of dienst, staat of staatsinstantie of een andere entiteit;

  (b) wanneer wij verwijzen naar een wet of wettelijke bepaling, is dit inclusief elke lagere regelgeving die uit hoofde van deze wet tot stand is gekomen, en eventuele wijzigingen, amendementen, uitbreidingen, consolidaties, nieuwe vaststellingen en/of vervangingen van die wet, wettelijke bepaling en/of lagere regelgeving die van tijd tot tijd van kracht zijn;

  (c) elke verwijzing die wij doen naar het enkelvoud is inclusief het meervoud en vice versa;

  (d) elke verwijzing die wij doen naar een geslacht is inclusief ieder geslacht;

  (e) verwijzingen naar een tijd van de dag zijn verwijzingen naar de Britse tijd;

  (f) alle woorden die volgen op de woorden omvatten, omvat, inclusief, in het bijzonder of soortgelijke woorden of uitdrukkingen dienen slechts ter illustratie of benadrukking en zijn niet bedoeld om de betekenis van de woorden die eraan voorafgaan te beperken;

  (g) elke verwijzing naar een ‘partij’ of de ‘partijen’ betekent u en/of ons zoals de context vereist;

  (h) elke verwijzing naar Toepasselijk recht wordt dusdanig uitgelegd dat deze het Toepasselijk recht omvat zoals dit van tijd tot tijd wordt gewijzigd, komt te vervallen of wordt vervangen.

  DEEL B: SPECIFIEKE VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE DIENSTEN DIE WORDEN GELEVERD DOOR EBURY MARKETS

  3. UW RELATIE MET ONS

  3.1 Clausule 4 (Uw relatie met ons) van de Ebury Partners Overeenkomst wordt vervangen door deze Clausule 3 met betrekking tot de Diensten die worden geleverd door Ebury Markets uit hoofde van deze Ebury Markets Overeenkomst.

  3.2 Deze Ebury Markets Overeenkomst treedt in werking onmiddellijk nadat:

  (a) een ondertekende gescande kopie van deze Ebury Markets Overeenkomst is ontvangen; of

  (b) u zich heeft geregistreerd via onze website of online aanvraag en heeft geklikt om de Ebury Markets Overeenkomst te accepteren,
  elk de ‘Ingangsdatum’, in elk geval op voorwaarde dat u ook een geldige Ebury Partners Overeenkomst bent aangegaan.

  3.3 Deze Ebury Markets Overeenkomst zal ingaan op de Ingangsdatum en zal voor onbepaalde tijd volledig van kracht blijven tenzij en totdat (i) deze Ebury Markets Overeenkomst door u wordt beëindigd in overeenstemming met de voorwaarden ervan of (ii) uw Ebury Partners Overeenkomst door u of Ebury Partners wordt beëindigd in overeenstemming met de voorwaarden ervan.

  3.4 U bent apart geïnformeerd over uw Cliëntcategorie uit hoofde van de FCA-regels. Indien wij hebben vastgesteld dat u voldoet aan de criteria om te worden behandeld als een Professionele cliënt of In aanmerking komende tegenpartij, kunt u erom verzoeken te worden overgeplaatst naar de categorie Retailcliënt. Als u overgeplaatst wilt worden naar een andere categorie om te worden behandeld als Retailcliënt, dient u ons hierom schriftelijk te verzoeken. Wij zullen dergelijke verzoeken naar eigen inzicht beoordelen, maar zijn niet verplicht een dergelijk verzoek in te willigen. Mochten de omstandigheden veranderen, dan bent u er verantwoordelijk voor ons in kennis te stellen van de wijziging. U erkent en stemt ermee in dat wij kunnen besluiten de verlening van de Diensten aan u uit hoofde van deze Ebury Markets Overeenkomst niet voort te zetten, wanneer uw omstandigheden zodanig wijzigen dat u niet langer ingedeeld kunt worden in de categorie Professionele cliënt of In aanmerking komende tegenpartij.

  3.5 Uw Cliëntcategorie bepaalt het beschermingsniveau dat u wordt geboden uit hoofde van het Toepasselijk recht. Wij laten u schriftelijk weten of u recht heeft op bepaalde beschermende regelgeving(en) voordat wij ingaan op een verzoek tot overplaatsing naar een andere categorie.

  3.6 Wij kunnen uw Cliëntcategorie op elk moment herzien, in overeenstemming met het Toepasselijk recht. U krijgt schriftelijk bericht in geval van wijzigingen die u kunnen aangaan.

  3.7 U dient ons zo snel mogelijk te informeren als er iets verandert in de informatie die u ons heeft verstrekt, waaronder begrepen:

  (a) een verandering van naam, geregistreerd adres, bestuurders, Geautoriseerde partijen, aandeelhouders of economische eigenaars;

  (b) een verandering van omstandigheden die effect hebben op uw Cliëntcategorie;

  (c) een materiële verandering in uw bedrijfsactiviteiten of bedrijfsuitoefening; of

  (d) een materiële verandering in uw financiële positie.

  4. UW GARANTIES

  4.1 Als aanvulling op en zonder afbreuk te doen aan de garanties die zijn gegeven in Clausule 5 (Uw garanties) van de Ebury Partners Overeenkomst (die worden verondersteld ook gedaan te zijn voor de Ebury Markets met betrekking tot de Ebury Markets Overeenkomst), verklaart en garandeert u ons dat u ten tijde van het aangaan van deze Ebury Markets Overeenkomst (en op doorlopende basis):

  (a) niet bent gedwongen of anderszins bent overgehaald om deze Ebury Markets Overeenkomst aan te gaan, en dat u deze Ebury Markets Overeenkomst niet bent aangegaan op basis van een voorstelling van zaken anders dan wat hierin is opgenomen;

  (b) alle door ons aan u verstrekte informatie op grond van het Toepasselijk Recht ter zake van deze Ebury Markets Overeenkomst heeft ontvangen en daarvan kennis heeft genomen.

  (c) zich bewust bent van alle vereisten en gevolgen, inclusief restricties of rapportagevereisten, die ontstaan uit hoofde van het Toepasselijk recht als gevolg van het aangaan van deze Ebury Markets Overeenkomst en dat u erkent en ermee instemt dat Ebury Markets niet aansprakelijk zal zijn voor uw verzuim om te voldoen aan een van de vereisten die u worden opgelegd door het Toepasselijk recht;

  (d) alle informatie die ons van tijd tot tijd wordt verstrekt (inclusief in het Aanvraagformulier en inclusief alle informatie die verband houdt met of relevant is voor uw Cliëntcategorie uit hoofde van MiFID II of uw status uit hoofde van EMIR), waar, nauwkeurig en volledig is;

  (e) de Risicobekendmaking zoals uiteengezet in Bijlage 1 heeft gelezen en heeft begrepen en zich bewust bent van de risico’s die verbonden zijn aan het handelen in Forward-contracten en NDF’s.

  5. VERREKENINGSRECHTEN

  5.1 Voor de toepassing van de Ebury Markets Overeenkomst wordt Clausule 8.2 (Verrekeningsrechten) van de Ebury Partners Overeenkomst gewijzigd in hetgeen zoals uiteengezet in deze Clausule 5.1(a):

  (a) Voor zover toegestaan door het Toepasselijk recht, mogen wij te allen tijde, zonder aankondiging, iedere verplichting die u ons verschuldigd bent (ongeacht of dit een huidige of toekomstige verplichting is, vereffend of niet vereffend is, en ongeacht of deze verplichting zich voordoet uit hoofde van deze Ebury Markets Overeenkomst) verrekenen met een bedrag dat op dat moment aan u is toegekend en op de E-money Account of de Cliëntgeldrekening staat.

  6. BEËINDIGING

  6.1 Als aanvulling op en zonder afbreuk te doen aan de beëindigingsrechten zoals uiteengezet in Clausule 10.2 (Beëindiging) van de Ebury Partners Overeenkomst (die ook van toepassing is op deze Ebury Markets Overeenkomst), kunnen wij deze Ebury Markets Overeenkomst onmiddellijk zonder vooraankondiging (in het geheel of gedeeltelijk) beëindigen als u tekortschiet in de nakoming van uw verplichtingen voortvloeiend uit de Ebury Partners Overeenkomst.

  6.2 Als aanvulling op en zonder afbreuk te doen aan de opschortings- en beëindigingsrechten in Clausule 10.3 (Beëindiging) van de Ebury Partners Overeenkomst (die ook van toepassing zijn op deze Ebury Markets Overeenkomst), kunnen wij op elk moment en met onmiddellijke ingang deze Ebury Market Overeenkomst of de Diensten (in het geheel of gedeeltelijk) door kennisgeving opschorten of beëindigen als u een materiële verklaring of garantie van de Ebury Partners Overeenkomst niet nakomt of deze Overeenkomst anderszins wezenlijk schendt.

  6.3 Clausule 11.2.2 (Gevolgen van Beëindiging) van de Ebury Partners Overeenkomst wordt voor de toepassing van deze Ebury Markets Overeenkomst gewijzigd in hetgeen wordt uiteengezet in deze Clausule 6.3(a):

  (a) voor zover toegestaan uit hoofde van het Toepasselijk recht, van de E-money Account of de Cliëntgeldrekening alle kosten en andere bedragen die verschuldigd zijn uit hoofde van deze Ebury Markets Overeenkomst aftrekken en eventuele resterende middelen overmaken naar uw aangewezen bankrekening (zonder afbreuk te doen aan de andere bepalingen van deze Ebury Markets Overeenkomst).

  7. BETALING

  7.1 Voor de toepassing van deze Ebury Markets Overeenkomst wordt Clausule 19 (Betaling) van de Ebury Partners Overeenkomst vervangen door deze Clausule 7 met betrekking tot de Diensten die worden geleverd door Ebury Markets uit hoofde van deze Ebury Markets Overeenkomst.

  7.2 U dient naar onze Aangewezen rekening elk Betalingsbedrag over te maken dat wij kunnen specificeren op of vóór de Leveringsdatum. U kunt de Betaling doen door af te schrijven van een bankrekening, door Ebury Partners opdracht te geven het Betalingsbedrag in mindering te brengen op het saldo van uw E-money Account en het Betalingsbedrag naar ons over te schrijven, of door gebruik te maken van een andere methode die wij van tijd tot tijd kunnen toestaan.

  7.3 Als u ervoor kiest het Betalingsbedrag te betalen vanaf uw E-money Account, moet u ervoor zorgen dat u voldoende geld op uw E-money Account heeft staan om het bedrag van een Transactie of Overmaking te dekken die u wilt of moet doen via uw E-money Account. Als u niet voldoende geld op uw E-money Account heeft staan, behouden wij ons het recht voor de uitoefendatum van de Transactie of Overmaking uit te stellen en kunnen wij een vergoeding opleggen om de kosten hiervan te dekken, of anders te handelen in overeenstemming met Clausule 7.5 hieronder.

  7.4 Als wij het Betalingsbedrag niet hebben ontvangen op de Leveringsdatum (of een overeengekomen gewijzigde Leveringsdatum in overeenstemming met Clausule 20.7 van de Ebury Partners Overeenkomst), kunnen wij:

  (a) weigeren de Transactie te voltooien; en/of

  (b) de Transactie vroegtijdig beëindigen in overeenstemming met Clausule 22 van de Ebury Partners Overeenkomst.

  7.5 Het niet doen van een Betaling in overeenstemming met deze Clausule 7 vormt een materiële tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiend uit de Ebury Markets Overeenkomst.

  7.6 Zonder afbreuk te doen aan andere rechten en rechtsmiddelen die ons ter beschikking staan uit hoofde van het Toepasselijk recht, kunnen wij over elk bedrag dat ons verschuldigd is uit hoofde van deze Ebury Markets Overeenkomst nadat deze bedragen verschuldigd en betaalbaar worden, een rente rekenen van 4% per jaar boven op de basisrente van de Bank of England. Deze rente loopt dagelijks op vanaf de vervaldatum totdat wij de volledige betaling ontvangen van het achterstallige bedrag in onbezwaarde middelen.

  8. FORWARD-CONTRACTEN

  8.1 Voor de toepassing van deze Ebury Markets Overeenkomst, dient Clausule 20 van de Ebury Partners Overeenkomst te worden gelezen alsof verwijzingen naar Forward-contracten verwijzingen zijn naar (i) Forward-contracten zoals gedefinieerd uit hoofde van deze Ebury Markets Overeenkomst en (ii) NDF’s zoals gedefinieerd uit hoofde van deze Ebury Markets Overeenkomst.

  8.2 Clausules 20.5 en 20.6 zijn niet van toepassing op Diensten die worden verleend door Ebury Markets.

  8.3 Elke Margin die wordt betaald aan Ebury Markets uit hoofde van de bepalingen in Clausule 20 van de Ebury Partners Overeenkomst kan zich voordoen als aanvulling op en ongeacht welke verplichting dan ook die van toepassing kan zijn uit hoofde van Clausule 18 (EMIR Marginstortingen) in deze Ebury Markets Overeenkomst.

  9. GESCHRAPTE CLAUSULES

  9.1 De volgende Clausules in de Ebury Partners Overeenkomst zijn niet van toepassing op Diensten die worden verleend door Ebury Markets:

  (a) Clausule 1 (Onze relatie met u);

  (b) Clausule 12.5 (Contact met ons opnemen/Klachten);

  (c) Clausule 13 (De E-money Account);

  (d) Clausule 14 (De E-money Account gebruiken) exclusief Clausule 14.5;

  (e) Clausule 15 (Aansprakelijkheid)

  (f) Clausule 16 (Opschorting)

  (g) Clausule 17 (De E-money Account sluiten);

  9.2 De Bijlage (Voorwaarden die van toepassing zijn op micro-ondernemingen en liefdadigheidsinstellingen) zijn niet van toepassing op Diensten die worden verleend door Ebury Markets.

  DEEL C: AANVULLENDE CLAUSULES

  10. AANVULLENDE CLAUSULES

  10.1 Overeenkomstig Clausule 1.6 zijn de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing op uw relatie met Ebury Markets.

  11. BELANGENCONFLICTEN

  11.1 Ebury Markets kan belangen, relaties of regelingen hebben die in strijd zijn met of die anders materieel zijn in relatie tot de Diensten die zij aan u verleent.

  11.2 Ebury Markets is verplicht om effectieve organisatorische en administratieve regelingen te onderhouden en te exploiteren ten einde alle redelijke stappen te ondernemen die bedoeld zijn om te voorkomen dat belangenconflicten een nadelig effect hebben op de belangen van onze cliënten.

  11.3 Ebury Markets heeft een beleid voor belangenconflicten ingevoerd dat:

  (a) bepaalt welke omstandigheden een belangenconflict vormen of kunnen doen ontstaan dat een risico van schade aan de belangen van de cliënten met zich meebrengt, dit geldt ook wanneer een Ebury Markets trader connecties heeft met de cliënt, of een concurrent uit de peergroup van de cliënt;

  (b) de procedures of maatregelen specificeert die gevolgd of aangenomen moeten worden door Ebury Markets om die belangenconflicten te voorkomen of te beheren; en

  (c) risico’s vaststelt met betrekking tot giften en voordelen en procedures implementeert om deze risico’s te beheren.

  12. UW GELD

  12.1 Overeenkomstig Clausule 19 wordt uw geld dat wordt aangehouden bij Ebury Markets behandeld in overeenstemming met de Cliëntgeldregels.

  12.2 Tenzij anders aangegeven, zetten wij uw Cliëntgeld op één of meerdere Cliëntgeldrekeningen die worden aangehouden bij derden. Wij zullen redelijke bekwaamheid, zorgvuldigheid en toewijding betrachten bij de selectie, benoeming en periodieke herziening van de financiële instellingen waar wij Cliëntgeld aanhouden, in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen. Wij zijn niet aansprakelijk voor dergelijke acties of nalatigheden van derden, tenzij dit wordt vereist door het Toepasselijk recht.

  12.3 Wij betalen geen enkele rente over Cliëntgeld dat wordt aangehouden namens u.

  12.4 Tenzij anders overeengekomen, wordt uw geld gepoold met geld dat toebehoort aan andere cliënten van Ebury Markets op een Cliëntgeldrekening die zal fungeren als omnibusrekening. Dit betekent dat u geen vordering heeft op een specifieke som in een specifieke rekening in geval van insolventie van Ebury Markets. De insolventie van Ebury Markets vormt een ‘primaire poolingsgebeurtenis’ uit hoofde van de FCA-regels. Uw vordering is een algemene vordering op het Cliëntgeld dat wordt aangehouden op de Cliëntgeldrekening. Mocht Ebury Markets haar verplichtingen tegenover haar cliënten niet nakomen, dan kan een tekort aan Cliëntgeld dat wordt aangehouden op de Cliëntgeldrekening dienovereenkomstig pro rata worden gedeeld door alle cliënten.

  12.5 Indien een financiële instelling waarbij Ebury Markets Cliëntgeld aanhoudt tekortschiet (inclusief de benoeming van een curator, bewindvoerder, beheerder of trustee in een faillissement of een equivalent daarvan) vormt dit een ‘secundaire poolinggebeurtenis’ uit hoofde van de FCA-regels. De gevolgen van het tekortschieten van een financiële instelling die Cliëntgeld aanhoudt voor cliënten van Ebury Markets, houden in dat er sprake kan zijn van een tekort in de middelen die voor u worden aangehouden, zodat u verlies lijdt.

  12.6 Indien wij of een financiële instelling die Cliëntgeld aanhoudt niet in staat zijn of worden om aan onze verplichtingen tegenover u te voldoen, heeft u mogelijkerwijs recht op compensatie uit hoofde van het Financial Services Compensation Scheme (‘FSCS’). Meer informatie over het FSCS vindt u op hun website https://www.fscs.org.uk/. U verklaart dat u zich ervan bewust bent dat de omvang van dergelijke beschermingen afhankelijk is van uw status, en bijvoorbeeld beperkt kan zijn voor Professionele cliënten en In aanmerking komende tegenpartijen.

  13. BESTE UITVOERING

  13.1 Tenzij u een In aanmerking komende tegenpartij bent: (a) wordt uw Transactie door ons behandeld in overeenstemming met ons Beleid voor de beste uitvoering, waarvan een samenvatting wordt bijgevoegd in Bijlage 2 en op onze website op www.ebury.com/; (b) verklaart u en stemt u ermee in dat u de Bekendmaking van het Beleid voor de beste uitvoering heeft gelezen en begrepen en stemt u ermee in dat u wanneer u ons opdracht geeft om een Transactie uit te voeren, u ermee instemt dat een dergelijke Transactie wordt behandeld uit hoofde van ons Beleid voor de beste uitvoering; en (c) verklaart u en stemt u ermee in dat Ebury Markets van tijd tot tijd wijzigingen kan doorvoeren aan het Beleid voor de beste uitvoering en dat u verantwoordelijk bent voor het controleren op wijzigingen aan de Bekendmaking van het Beleid voor de beste uitvoering die van tijd tot tijd worden gepubliceerd.

  13.2 U accepteert dat Ebury Markets het enige handelsplatform is met betrekking tot uw handelsactiviteit uit hoofde van deze Ebury Market Overeenkomst en u stemt ermee in dat indien wij Transacties voor u uitvoeren, u ons toestemming geeft dit te doen buiten een Handelsplatform.

  13.3 Tenzij u een In aanmerking komende tegenpartij bent, zal Ebury Markets bij de uitvoering van uw Transactie het Beleid voor de beste uitvoering en het Toepasselijk recht toepassen, inclusief eventuele toepasselijke verplichtingen met betrekking tot het best mogelijke resultaat uit hoofde van de FCA-regels uit hoofde waarvan Ebury Markets alle benodigde stappen moet ondernemen om de beste uitvoering te bereiken.

  13.4 U begrijpt dat indien wij u hebben ingedeeld bij de categorie Professionele cliënt, Ebury Markets niet verplicht is om voorrang te geven aan de algehele kosten van de transactie als de belangrijkste factor voor het bereiken van de beste uitvoering voor u.

  14. ONZE LASTEN

  14.1 Wij rapporteren u de kosten die u maakt wanneer u met ons handelt in overeenstemming met het Toepasselijk recht.

  14.2 U stemt ermee in de bekendmaking van de kosten en lasten te lezen die Ebury verstrekt alvorens uw rekening te openen.

  14.3 U verklaart en stemt ermee in dat indien wij u hebben ingedeeld bij de categorie Professionele cliënt of In aanmerking komende tegenpartij, wij het recht hebben om met u een beperkte toepassing van bepaalde specifieke vereisten overeen te komen uit hoofde van het Toepasselijk recht met betrekking tot de bekendmaking van de kosten en bijbehorende lasten. U stemt ermee in dat Ebury Markets, indien toegestaan door de Toepasselijke voorschriften, informatie kan leveren in een minder gedetailleerde, andere of beperktere vorm dan de vorm waar u anders mogelijkerwijs recht op heeft.

  15. REGELMATIGE RAPPORTEN

  15.1 Wanneer u een order bij ons plaatst, leveren wij u onmiddellijk een Transactiebewijs met de essentiële informatie met betrekking tot de uitvoering van de Transactie.

  15.2 Binnen een werkdag na de uitvoering van een Forward-contract of een NDF sturen wij u een bericht ter bevestiging van de uitvoering van het Forward-contract of NDF dat bepaalde extra informatie bevat die is vereist uit hoofde van het Toepasselijk recht, tenzij wij u deze al hebben geleverd in het Transactiebewijs.

  15.3 Tenzij wij u anders bekendmaken, sturen wij u ook een kwartaalrapport, op een duurzame drager, met vermelding van het Cliëntgeld dat wordt aangehouden door Ebury Markets en eventuele open Forward-contract- of NDF-posities die u bij ons heeft en informatie over alle relevante gemaakte kosten en lasten.

  16. GESCHILLEN

  16.1 Zonder afbreuk te doen aan de rechten van een partij om een vordering in te stellen bij de Rechtbanken in verband met deze Ebury Markets Overeenkomst, komen de partijen overeen dat zij de volgende procedure zullen hanteren om geschillen tussen hen vast te stellen en op te lossen:

  (a) elke partij kan een geschil vaststellen door de andere partij een schriftelijke kennisgeving te sturen waarin de kwestie tot in detail wordt beschreven (de ‘Kennisgeving van het geschil’);

  (b) op of na de datum waarop de Kennisgeving van het geschil is bezorgd, overleggen de partijen in goed vertrouwen in een poging het geschil tijdig op te lossen; en

  (c) verwijzen zij met betrekking tot een geschil dat niet is opgelost zaken binnen vijf Werkdagen na de Kennisgeving van het geschil, intern naar geschikte seniorleden van het personeel van een dergelijke partij of van een Geaffilieerde onderneming ervan.

  16.2 Elke partij stemt ermee in dat zij, voor zover de vereisten van de risicobeperking van de geschillenbeslechting uit hoofde van EMIR op elke partij van toepassing zijn, interne procedures en processen heeft ingevoerd om elk geschil vast te leggen en te volgen zolang het geschil onopgelost blijft.

  17. EEN ENKELE OVEREENKOMST

  17.1 Alle Forward-contracten en NDF’s worden aangegaan vertrouwend op het feit dat deze Ebury Markets Overeenkomst en alle Transactiebewijzen één enkele overeenkomst vormen tussen de partijen, en de partijen anders geen Forward-contracten of NDF’s zouden aangaan.

  18. EMIR MARGINSTORTINGEN

  Opmerking: Deze Clausule 18 is alleen op u van toepassing als u een Financiële tegenpartij of een NFC Plus bent uit hoofde van EMIR. U heeft ons uw EMIR-status bekendgemaakt in het kader van het Ebury Markets inschrijvingsformulier. U moet deze classificatie opnieuw beoordelen bij het bepalen van de toepassing van deze Clausule 18.
  Vanaf de datum van deze Ebury Markets Overeenkomst moet u, om te bepalen of u een Financiële tegenpartij bent, uw status beoordelen en in het bijzonder beoordelen of u financiële diensten of investeringsdiensten of gerelateerde diensten verleent. Wij wijzen u erop dat vanaf de datum van deze Ebury Markets Overeenkomst, sommige autoriteiten van de Europese Unie hebben aangegeven dat zij voornemens zijn de EMIR Marginverordening te wijzigen, zodat de vereisten van de EMIR Variatiemargin en de EMIR Initiële Margin alleen van toepassing zijn op de Financiële tegenpartijen die ook ‘Instellingen’ zijn. De definitie van Instelling is nog niet definitief vastgesteld maar voor de toepassing van deze Ebury Markets Overeenkomst zullen wij, tot nader order, aannemen dat deze overeenstemt met de definitie van ‘Instelling’ in de Verordening Kapitaalvereisten. Als u niet zeker weet of u voldoet aan de definitie van een Financiële tegenpartij uit hoofde van EMIR of de definitie van een Instelling uit hoofde van de Verordening Kapitaalvereisten, adviseren wij u onafhankelijk juridisch advies in te winnen.
  In grote lijnen geldt dat of u al dan niet wordt gekenmerkt als NFC Plus afhankelijk is van het volume of het type van de totale uitstaande posities in OTC derivaten die u en andere niet-financiële entiteiten van uw groep aanhouden, exclusief de OTC derivatenposities die worden aangehouden voor hedging-doeleinden. Vanaf de datum van deze Overeenkomst is de relevante drempel voor FX derivaten, zoals u met ons verhandelt (zoals uiteengezet in Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 149/2013), 3 miljard euro in bruto notionele waarde. Om te bepalen of u een NFC Plus bent, moet u echter ook de drempels controleren voor andere derivatieve activaklassen die uw groep aanhoudt. De drempels vanaf de datum van deze Ebury Markets Overeenkomst zijn opgenomen in het Ebury Markets inschrijvingsformulier dat wij u hebben verstrekt. Als u of uw groep een van de drempels voor een activaklasse overschrijdt, bent u een NFC Plus voor de toepassing van deze Ebury Markets Overeenkomst. Deze drempels kunnen veranderen en u dient onafhankelijk juridisch advies in te winnen over uw status uit hoofde van EMIR.
  In overeenstemming met Clausule 18.12 geldt dat als u vanaf de datum van deze Ebury Markets Overeenkomst een NFC Plus of een Financiële tegenpartij bent die geen Instelling is, wij momenteel niet voorstellen de EMIR Variatiemargin of EMIR Initiële Margin toe te passen op Transacties die wij met u aangaan. Dit voorgestelde respijt doet geen afbreuk aan ons/onze recht(en) om de EMIR Variatiemargin of EMIR Initiële Margin toe te passen zoals uiteengezet in deze Clausule 18 indien dit vereist is uit hoofde van het Toepasselijk recht.

  18.1 In deze Clausule 18 hebben de volgende zinnen de volgende betekenis:

  (a) ‘Financiële tegenpartij’ heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in Artikel 2(8) van EMIR, inclusief, onder andere, een beleggingsonderneming, kredietinstelling of een UCITS of de beheersmaatschappij ervan;

  (b) ‘NFC Plus’ of ‘NFC+’ betekent een tegenpartij die geen Financiële tegenpartij is en die voldoet aan de voorwaarden van Artikel 10(1)(b) van EMIR;

  (c) ‘Minimumbedrag van de Overmaking’ betekent het equivalent van vijfhonderd duizend (500.000) euro of een ander bedrag dat van tijd tot tijd is toegestaan;

  (d) ‘Verlener’ betekent de partij die verplicht is om de EMIR Variatiemargin en/of de EMIR Initiële Margin over te maken;

  (e) ‘Afnemer’ betekent de partij waar de EMIR Variatiemargin en/of de EMIR Initiële Margin naartoe wordt overgemaakt.

  18.2 Deze Clausule 18 is alleen op u van toepassing als u een Financiële tegenpartij of een NFC Plus bent.

  18.3 Indien u een Financiële tegenpartij of een NFC Plus bent en indien vereist door EMIR en de EMIR Marginverordening, kunnen wij verplicht zijn de EMIR Variatiemargin zoals berekend in overeenstemming met de EMIR Marginverordening van u te innen en/of aan u te betalen. U stemt ermee in ons de details te verstrekken van de financiële instelling waar de relevante rekening(en) wordt/worden gehouden, waar naartoe wij verplicht kunnen zijn de EMIR Variatiemargin over te maken. Indien u verplicht bent de EMIR Variatiemargin naar ons over te maken, dient u deze EMIR Variatiemargin naar onze Aangewezen rekening over te maken. Alle EMIR Variatiemargin die wordt overgemaakt uit hoofde van deze Ebury Markets Overeenkomst wordt overgemaakt als contanten.

  18.4 Indien EMIR Variatiemargin verschuldigd is om te worden geïnd of betaald in overeenstemming met Clausule 18.3 hierboven, stemmen de partijen ermee in dat Ebury Markets (tenzij enig respijt is verleend door een toepasselijke toezichthouder, welk respijt beide partijen toestaat anders te doen), in goed vertrouwen en op een redelijke en commerciële manier, de dagelijkse waardering tegen marktwaarde berekent van de posities van alle uitstaande Forward-contracten en NDF’s die zijn aangegaan tussen u en Ebury Markets uit hoofde van deze Ebury Markets Overeenkomst, in overeenstemming met de EMIR Marginverordening (de ‘VM Waardering’). In overeenstemming met een dergelijke VM Waardering zal de partij die verplicht is EMIR Variatiemargin over te maken (de ‘Verlener’) binnen dezelfde werkdag van de berekeningsdatum, de vereiste EMIR Variatiemargin overmaken naar de andere partij (de ‘Afnemer’).

  18.5 De partijen komen overeen dat de Verlener niet verplicht is de EMIR Variatiemargin over te maken naar de Afnemer wanneer de EMIR Variatiemargin minder is dan het Minimumbedrag van de Overmaking, behoudens zodra het Minimumbedrag van de Overmaking is overschreden, het volledige bedrag van de EMIR Variatiemargin door de Verlener moet worden overgemaakt naar de Afnemer.

  18.6 In het geval van een geschil over de Waardering van de EMIR Variatiemargin die de Verlener verschuldigd is uit hoofde van deze Ebury Markets Overeenkomst, komen de partijen overeen dat de Verlener het onbetwiste bedrag overmaakt in overeenstemming met deze Clausule, en dit niet later dan het einde van de werkdag op de datum waarop de overmaking verschuldigd is. De partijen komen overeen met elkaar in goed vertrouwen te overleggen in een poging om het geschil op te lossen en eventuele onopgeloste geschillen over de waarde van een EMIR Variatiemargin die is verschuldigd van de Verlener te verwijzen naar een onafhankelijke derde die wordt geselecteerd door de Partijen gezamenlijk.

  18.7 Ter voorkoming van misverstanden kan de EMIR Variatiemargin die is vereist uit hoofde van deze Clausule 18 een aanvulling vormen op een Marginbetaling uit hoofde van Clausule 20 van de Ebury Partners Overeenkomst.

  18.8 Indien u een Financiële tegenpartij of een NFC Plus bent, kunnen wij verplicht worden door EMIR en de EMIR Marginverordening om de EMIR Initiële Margin van u te innen en/of aan u te betalen in verband met NDF’s die zijn aangegaan uit hoofde van deze Ebury Markets Overeenkomst. Deze EMIR Initiële Margin kan worden vereist als aanvulling op of als alternatief voor een Marginbetaling die is gedaan uit hoofde van Clausule 20 van de Ebury Partners Overeenkomst. Indien wij verplicht zijn EMIR Initiële Margin te innen en/of aan u te betalen, wordt deze berekend door Ebury Markets, in goed vertrouwen en op een redelijke en commerciële manier, in overeenstemming met onze verplichtingen uit hoofde van de EMIR Marginverordening (de ‘IM Waardering’). In overeenstemming met een dergelijke IM Waardering zal de Verlener, binnen dezelfde Werkdag van de berekeningsdatum, de vereiste EMIR Initiële Margin overmaken naar de Afnemer.

  18.9 De EMIR Initiële Margin die is overgemaakt in overeenstemming met Clausule 18.8 moet als contanten worden overgemaakt en wordt aangehouden als Cliëntgeld in overeenstemming met Clausule 12 van deze Ebury Markets Overeenkomst.

  18.10 Elke partij betaalt zijn eigen kosten en uitgaven in verband met de overmaking van EMIR Variatiemargin en de EMIR Initiële Margin en geen van de partijen is aansprakelijk voor dergelijke kosten en uitgaven die zijn gemaakt door de andere partij.

  18.11 Als een partij (de ‘Partij bij het geschil’) de VM Waardering of de IM Waardering redelijkerwijs aanvecht, zal de Partij bij het geschil de andere partij niet later dan het einde van de werkdag op de datum waarop de overmaking verschuldigd is van de Verlener, in kennis stellen. De Verlener stemt ermee in het onbetwiste bedrag niet later dan het einde van de werkdag op de datum waarop de overmaking verschuldigd is van de Verlener over te maken naar de Afnemer. Ingevolge de procedures die uiteengezet zijn in Clausule 16, komen de partijen overeen in goed vertrouwen met elkaar te overleggen in een poging het geschil op te lossen. Als de partijen er niet in slagen het geschil in overeenstemming met Clausule 16 binnen vijf Werkdagen op te lossen, zullen de partijen het onopgeloste geschil over de waarde van een EMIR Variatiemargin die verschuldigd is van de Verlener verwijzen naar een onafhankelijke derde partij die gezamenlijk door de Partijen wordt geselecteerd, en komen de partijen overeen de waardering van deze derde partij te accepteren.

  18.12 De partijen erkennen en stemmen ermee in dat de EMIR Variatiemargin en/of de EMIR Initiële Margin mogelijkerwijs niet betaald hoeft te worden uit hoofde van deze Clausule 18 indien, niettegenstaande eventuele vereisten van EMIR of de EMIR Marginverordening, relevante toezichthouders respijt hebben verleend met betrekking tot de toepassing van dergelijke vereisten.

  19. ZEKERHEIDSOVEREENKOMST DIE TOT OVERDRACHT LEIDT

  19.1 Elke Margin of EMIR Variatiemargin die door u of namens u aan ons wordt betaald wordt aan ons betaald met als doel al uw huidige dan wel toekomstige of feitelijke dan wel voorwaardelijke of potentiële verplichtingen tegenover ons uit hoofde van deze Ebury Markets Overeenkomst of anders (‘Zekerheidsovereenkomst die tot overdracht leidt’) te waarborgen of af te dekken. Indien u ons de Margin of EMIR Variatiemargin levert uit hoofde van deze Zekerheidsovereenkomst die tot overdracht leidt, verwerven wij het volle eigendom van een dergelijke Margin of EMIR Variatiemargin en houden wij geen enkele Margin of EMIR Variatiemargin namens u aan (hetzij als Cliëntgeld, hetzij anders in trust of anders) en stemt u ermee in dat wij hiermee kunnen omgaan zoals ons eigen. In het geval van onze insolventie, heeft u de rang van algemene concurrente schuldeiser van ons in verband met deze Margin of EMIR Variatiemargin die ons is betaald en ontvangt u mogelijkerwijs niet de volledige waarde daarvan.

  19.2 U heeft geen eigendomsvordering op contant geld dat wordt aangehouden uit hoofde van deze Zekerheidsovereenkomst die tot overdracht leidt, en u heeft een ongedekte contractuele vordering op Ebury Markets voor de terugbetaling van een equivalent bedrag. U heeft niet het recht om rente te ontvangen op Margin of EMIR Variatiemargin die wordt aangehouden uit hoofde van deze Zekerheidsovereenkomst die tot overdracht leidt.

  19.3 Elke schuld van ons die Margin en/of EMIR Variatiemargin vertegenwoordigt die door ons is ontvangen, wordt onderworpen aan eventuele verrekeningsrechten uit hoofde van deze Ebury Markets Overeenkomst, de Ebury Partners Overeenkomst of uit hoofde van het Toepasselijk recht. Wij kunnen u elk bedrag van de Margin en/of EMIR Variatiemargin in zijn geheel of gedeeltelijk betalen dat u ons verschuldigd bent (bijvoorbeeld na de voltooiing van een Transactie) uit hoofde van deze Clausule 19 voor zover wij, naar eigen inzicht, van oordeel zijn dat het bedrag van de Margin en/of EMIR Variatiemargin dat u aan ons heeft overgemaakt hoger is dan het bedrag dat wij nodig hebben om al uw huidige of toekomstige, feitelijke of voorwaardelijke, potentiële verplichtingen tegenover ons uit hoofde van deze Ebury Markets Overeenkomst of anders te waarborgen of af te dekken. U heeft niet het recht om rente te ontvangen op Margin of EMIR Variatiemargin die wordt aangehouden uit hoofde van deze Zekerheidsovereenkomst die tot ov erdracht leidt.

  20. EMIR TRANSACTIERAPPORTAGE

  20.1 In overeenstemming met EMIR zijn wij verplicht alle Forward-contracten en NDF’s die zijn aangegaan uit hoofde van deze Ebury Markets Overeenkomst te melden aan een transactieregister (‘Transactierapportageverplichting”).

  20.2 Om te voldoen aan onze Transactierapportageverplichting stemt u ermee in de informatie (en updates van informatie die al verstrekt kan zijn) te leveren die op u betrekking heeft die wij redelijkerwijs nodig kunnen hebben om aan deze verplichtingen te voldoen (de ‘Tegenpartijgegevens’).

  20.3 Hierbij: (i) verklaart u ons dat deze Tegenpartijgegevens die u aanlevert, ten tijde van de aanlevering waar, nauwkeurig en volledig zijn in elk materieel opzicht; (ii) erkent u en stemt u ermee in dat wij de Tegenpartijgegevens kunnen gebruiken om te voldoen aan onze Transactierapportageverplichting en kunnen vertrouwen op de Tegenpartijgegevens zonder onderzoek, tenzij en totdat u ons anders informeert; en (iii) zegt u toe ons, op redelijke termijn, eventuele materiële wijzigingen of updates van de Tegenpartijgegevens te doen toekomen.

  20.4 Tenzij anders overeengekomen zal Ebury Markets namens u EMIR transactieverslagen opstellen en zijn de voorwaarden van Bijlage 3 van toepassing maar u erkent en stemt ermee in dat u als enige aansprakelijk blijft voor uw rapportageverplichtingen uit hoofde van EMIR of ander Toepasselijk recht en Ebury Markets heeft geen aansprakelijkheid ten opzichte van zoiets.

  20.5 Ter voorkoming van misverstanden geldt dat wanneer u er niet voor heeft gekozen dat Ebury Markets namens u EMIR transactieverslagen opstelt, u erkent en ermee instemt dat wij niet verplicht zijn namens u transacties te rapporteren en dat wij alleen zullen voldoen aan onze Transactierapporteringsverplichting uit hoofde van EMIR.

  21. EMIR RISICOVERMINDERING

  21.1 Als aanvulling op de vereisten betreffende de EMIR Variatiemargin en EMIR Initiële Margin zoals uiteengezet in Clausule 18 en de EMIR Transactierapportageverplichting zoals uiteengezet in Clausule 20, erkennen de partijen en stemmen zij ermee in dat uit hoofde van EMIR bepaalde andere procedures ten behoeve van de risicovermindering van toepassing zijn op Forward-contracten en NDF’s uit hoofde van EMIR die zijn aangegaan uit hoofde van deze Ebury Markets Overeenkomst en die niet gecleard zijn door een centrale tegenpartij of clearingssysteem (inclusief het reconciliëren en comprimeren van portefeuilles). Ebury en de cliënt komen overeen van tijd tot tijd bepaalde procedures ten behoeve van risicovermindering in te voeren zoals vereist door de EMIR regels en in dit opzicht samen te werken.

  22. OVERIGE BELANGRIJKE VOORWAARDEN

  22.1 Als aanvulling op Clausule 23.4 van de Ebury Partners Overeenkomst wijzen wij u erop dat wij volgens de FCA-regels en het Bgfo verplicht zijn dossiers aan te leggen die te maken hebben met de ontvangst, overdracht en uitvoering van uw orders van Forward-contracten en NDF’s uit hoofde van deze Ebury Markets Overeenkomst. Voor deze doeleinden nemen wij ook telefoongesprekken op, houden wij verslagen bij van bijeenkomsten met u en bewaren wij elektronische communicatie met betrekking tot transacties, ongeacht of deze transacties zijn uitgevoerd. Ebury zal u telkens op de hoogte stellen wanneer dergelijke opnames worden gemaakt. Ebury zal een kopie bewaren van deze dossiers gedurende een periode van vijf jaar en deze zijn op verzoek beschikbaar. Op verzoek van regelgevende autoriteiten kunnen wij zonder uw instemming kopieën van deze registraties leveren om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Indien de toezichthoudende autoriteiten daarom verzoeken, bewaren wij bovengenoemde documentatie voor een periode van zeven jaar.

  22.2 Als een deel van deze Ebury Markets Overeenkomst ongeldig is verklaard of onwerkzaam wordt bevonden door een rechtbank of toezichthouder, blijft de rest van de Overeenkomst van toepassing.

  22.3 Wij kunnen ervoor kiezen onze rechten tegenover u niet af te dwingen en dit tegenover ons contractueel bindend te maken door u een kennisgeving te doen waarin uitdrukkelijk wordt verklaard dat we ervoor hebben gekozen dit te doen uit hoofde van deze voorwaarde van de Ebury Markets Overeenkomst. In alle andere gevallen geldt dat als we ervoor kiezen rechten tegenover u niet uit te oefenen, we dit later nog steeds kunnen doen.

  22.4 De wetten van Engeland en Wales zijn bepalend voor het oplossen van juridische kwesties over deze Ebury Markets Overeenkomst, en onze betrekkingen met u voorafgaand aan het moment waarop u deze Ebury Markets Overeenkomst aanging, en u stemt ermee in dat de rechtbanken van Engeland en Wales bij uitsluiting bevoegd zijn.

  Bijlage 1 – Risicobekendmaking

  Wanneer u een OTC Forward-contract of NDF (‘OTC Contracten’) aangaat met Ebury Markets, gaat u een privaat bedongen contract aan met Ebury Markets als opdrachtgever. Dit betekent dat Ebury Markets optreedt als de verkoper als u koopt, en als de koper wanneer u verkoopt. OTC Contracten kunnen niet worden overgedragen aan andere verleners, en moeten worden afgesloten met Ebury Markets. OTC Contracten worden niet uitgevoerd op een beurs en hoeven onder de huidige voorschriften niet te worden gecleard door een centrale tegenpartij of clearingssysteem. Dit zijn verplichtingen van Ebury Markets en het kan zijn dat u niet alle wettelijke en financiële beschermingen krijgt die worden aangeboden door beursverhandelde contracten. Zowel u als Ebury Markets zijn verplicht om uw respectieve verplichtingen uit hoofde van elke transactie uit te voeren in overeenstemming met de voorwaarden daarvan. De voorwaarden van elk OTC Contract zijn uiteengezet in de Ebury Markets Overeenkomst, die van toepassing is op elke transactie die u aangaat met Ebury Markets.

  Ebury Markets stelt de prijzen vast waartegen zij aanbieden met u te handelen op basis van de prijzen die zijn geboekt of genoteerd door Ebury Markets of haar Geaffilieerde ondernemingen door de banken, financiële instellingen, beurzen en tegenpartijen waarmee de Ebury groep zakendoet en die niet hetzelfde hoeven te zijn als de prijzen die beschikbaar zijn vanuit andere bronnen. Deze prijzen zijn afhankelijk van fluctuaties op de financiële markten die buiten de controle van Ebury Markets liggen. Financiële markten in het algemeen en deze producten in het bijzonder zijn wisselvallig en kunnen snel bewegen, met name als reactie op nieuwsgebeurtenissen.

  Wanneer u OTC Contracten aangaat moet u begrijpen dat Ebury Markets alleen optreedt in de hoedanigheid van een zakelijke contractuele tegenpartij van u en niet in de hoedanigheid van uw financieel adviseur of vertrouwenspersoon. Dienovereenkomstig moet u informatie, een voorstel, gesuggereerde transactie of handelsstrategie of andere schriftelijke materiaal of mondelinge communicatie van Ebury Markets nooit beschouwen als investeringsaanbeveling of advies of als uiting van het oordeel van Ebury Markets dat een bepaalde transactie geschikt voor u is of overeenkomt met uw financiële doelstellingen.

  Transacties in OTC Contracten kunnen een hoge risicograad dragen. Het bedrag van de Margin dat betaald kan worden, kan relatief klein zijn ten opzichte van de waarde van de OTC Contracten, zodat transacties worden ‘leveraged’ of ‘geared’. Een kleine marktbeweging kan een verhoudingsgewijs veel groter effect hebben op uw positie en dit kan tegen u werken, maar ook vóór u werken.

  U wordt ook blootgesteld aan het potentiële risico van de insolventie van Ebury Markets. Indien wij geld van u aanhouden als Margin of EMIR Variatiemargin in het kader van een Zekerheidsovereenkomst die tot overdracht leidt, zijn wij u een contractuele verplichting verschuldigd om het geld terug te betalen dat wordt aangehouden als Margin of EMIR Variatiemargin. Het geld is echter niet afgescheiden, en in het geval van insolventie van Ebury Markets heeft u de rang van concurrente crediteur. Indien wij zijn overeengekomen uw geld aan te houden als ‘Cliëntgeld’, of indien wij daartoe verplicht zijn, wordt al het geld dat wordt aangehouden onder deze voorwaarden aangehouden op een aparte rekening bij een kredietinstelling. Dit Cliëntgeld wordt afgescheiden van het eigen geld van Ebury Markets maar wordt gepoold met het geld dat toebehoort aan andere cliënten van Ebury Markets. In het geval van insolventie van Ebury Markets geldt dat als er een tekort aan Cliëntgeld beschikbaar is, u pro rata kunt delen in elk verlies samen met andere cliënten van Ebury Markets. U kunt ook verliezen lijden ten aanzien van Cliëntgeld dat wordt aangehouden door Ebury Markets als een kredietinstelling waarbij de Cliëntgeldrekeningen van Ebury Markets worden aangehouden, insolvent raakt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt.

  Met het oog op de risico’s moet u alleen handelen in OTC Contracten als u de contracten (en de contractuele relaties) die u aangaat begrijpt. Handelen in OTC Contracten is voor veel leden van het publiek niet geschikt. U moet nagaan of handelen geschikt voor u is in het licht van uw ervaring, doelen, financiële middelen, risicotolerantie en andere relevante omstandigheden. Het belangrijkste is geen geld te investeren als u niet in de positie bent dit te verliezen.

  Risico’s bestaan zonder beperking uit het volgende: (i) het is mogelijk verlies te maken als, na uw verwerving van een investering, wisselkoersen veranderen in uw nadeel, zelfs als de prijs van de onderliggende valuta waarop de Transactie betrekking heeft ongewijzigd blijft; en (ii) u kunt een totaal verlies van de vereiste van de Margin, EMIR Initiële Margin, EMIR Variatiemargin lijden en eventuele aanvullende deposito’s die zijn gedaan om uw positie te handhaven ten aanzien van uw Transactie die u bij ons deponeert of aan ons betaalt om een positie op te stellen of te handhaven, en als de markt tegen u beweegt, kunt u genoodzaakt zijn op korte termijn substantiële aanvullende geldmiddelen te betalen maar als u hierin tekortschiet binnen de vereiste tijd, kan uw positie worden geliquideerd met een verlies voor u en bent u aansprakelijk voor elk resterend tekort. Als uw Margin, EMIR Initiële Margin of EMIR Variatiemargin deposito minder is dan vereist om de open posities op uw rekening te handhaven, kan zonder waarschuwing een Vroegtijdige beëindiging plaatsvinden en kunnen al uw open posities worden gesloten. In gevallen waarin de markt voor een open positie momenteel niet handelt, wordt een dergelijke open positie automatisch gesloten tegen de volgende beschikbare marktprijs.

  Bijlage 2 – Bekendmaking van het Beleid voor de beste uitvoering

  1). Achtergrond

  In dit document wordt het Beleid voor de beste uitvoering voor Ebury Partners Markets Limited (‘Ebury Markets’) samengevat zoals vereist door de Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten (‘MiFID II’) ten aanzien van de Forward-contracten en NDF’s die door ons worden verhandeld.
  NDF’s en Forward-contracten anders dan die voor identificeerbare goederen en diensten en directe investeringen worden volgens MiFID II geclassificeerd als investeringsproducten en zijn daardoor onderworpen aan die regels. Zoals uiteengezet in MiFID II, zijn wij verplicht om alle redelijke stappen te ondernemen om de best mogelijke resultaten te behalen voor onze cliënten.

  2). Bedoeling

  Ebury Markets heeft beleid en procedures opgesteld en ingevoerd, inclusief het Beleid voor de beste uitvoering, bedoeld om te volstaan om de best mogelijke resultaten te behalen voor uw orders, afhankelijk van en rekening houdend met eventuele specifieke instructies, de aard van uw orders en de aard van de betreffende markten en producten. Dit beleid bevat informatie over het Beleid voor de beste uitvoering. Heeft u vragen over deze bekendmaking of ons Beleid voor de beste uitvoering, neemt u dan contact met ons op.

  3). Toepassingsbereik

  3.1 Cliënten
  Deze verklaring is bedoeld voor de cliënten die zijn geclassificeerd als Professionele cliënten die direct met Ebury Markets handelen.

  3.2 Producten
  Ebury Markets biedt twee specifieke hedging-producten:
  ● NDF contracten zoals gedefinieerd in Clausule 2.2(w); en
  ● Balans-hedging FX forwards of elke leverbare FX forward die een financieel instrument vormt volgens MiFID II zoals gedefinieerd in Clausule 2.2(s).

  4). Werkwijze

  Wij gebruiken een ‘matched principal broker’-model, waarin we direct met u een contract aangaan en vervolgens de blootstelling die is ontstaan door ons contract afdekken door een soortgelijke transactie met één van onze liquiditeitsverschaffers.

  Vanuit het perspectief van de beste uitvoering, is het daarom onze plicht, als alle uitvoeringsfactoren gelijk blijven, de beste ‘groothandelsprijs’ te verkrijgen uit onze lijst met beschikbare liquiditeitsverschaffers. (Wij benadrukken dat wij geen enkel commercieel voordeel verkrijgen door het verkiezen van de ene verschaffer boven de ander).

  Op deze manier kunnen wij u de scherpste wisselkoersen bieden die tot onze beschikking staan.

  5). Uitvoeringsfactoren

  Ter beoordeling van de levering van onze producten aan u, zijn wij verplicht alle aspecten van de uitvoering van de dienst in beschouwing te nemen, inclusief:
  i. Prijs;
  ii. Snelheid;
  iii. Omvang van de afwikkeling; en
  iv. Waarschijnlijkheid van de uitvoering.

  Het sleutelcriterium is de beste beschikbare groothandelsprijs te selecteren die wordt aangeboden door onze liquiditeitsverschaffers en tegelijkertijd het hoogste niveau van operationele normen te handhaven, zoals de snelheid van de levering en de nauwkeurigheid van de afwikkeling.

  6). Instemming

  De MiFID II regels vereisen dat u instemt met ons uitvoeringsbeleid – wij begrijpen dat u, door het feit dat u akkoord gaat met een contract met ons, bevestigt dat u instemt met ons uitvoeringsbeleid.

  7). Evaluatie

  Net als met al onze compliantieprocedures evalueren wij ons Beleid voor de uitvoering van orders voortdurend, inclusief de prestaties van onze liquiditeitsverschaffers.

  Bijlage 3- EMIR Rapportering Bijlage
  EMIR legt elke relevante partij die in derivaten handelt de verplichting op deze transacties te rapporteren aan een transactieregister. Dit is een entiteit die is goedgekeurd door de Europese Autoriteit voor effecten en markten die centraal registraties van alle derivatencontracten verzamelt en bijhoudt. Zij houden een centraal, elektronisch register bij van transactiedata, waardoor de transparantie van de transacties zal verbeteren doordat de gerapporteerde data zichtbaar worden gemaakt voor zowel de regelgevende autoriteiten als het publiek. Een rapport moet uiterlijk op de werkdag na de afsluiting, wijziging of beëindiging van een transactie worden opgesteld.
  Elke transactie moet door beide tegenpartijen (dat wil zeggen u en Ebury Markets ) aan het transactieregister worden gerapporteerd tenzij, middels voorafgaande overeenkomst, de ene partij namens beide partijen rapporteert. EMIR staat elke tegenpartij toe de rapportage van de transactierapportageverplichting te delegeren (de ‘Rapportageverplichting’) aan een derde partij, maar elke tegenpartij bij de transactie blijft uiteindelijk verantwoordelijk voor de nakoming van haar eigen rapportageverplichting.

  Voorwaardenwaaronder Ebury Markets de Gedelegeerde rapportagedienst aanbiedt

  1). Alle rapporten worden opgesteld op basis van redelijke inspanning en Ebury Markets bepaalt naar eigen inzicht of sprake is van een Rapportageverplichting en bepaalt de kenmerken van de relevante transactie, de data die opgenomen moeten worden in het rapport en een Unieke Transactie-ID voor elke rapporteerbare transactie.

  2. Ebury Markets kan ook gebruik maken van de diensten van een derde dienstverlener, of een Geaffilieerde onderneming van ons, om de indiening van de relevante data of andere prestaties door ons te faciliteren (inclusief maar niet beperkt tot een systeem, interface of andere technologie die door deze derde dienstverleners met dat doel is ontwikkeld).

  3. Ebury Markets dient de relevante transactierapporten, inclusief maar niet beperkt tot de rapportering, waardering en zekerheidsrapporten (de ‘EMIR Transactierapporten’) in bij het door ons gekozen transactieregister dat wij aanvullend kunnen kiezen naar eigen inzicht.

  4. Ebury Markets dient de EMIR Transactierapporten in op basis van redelijke inspanningen en zonder aansprakelijkheid voor verliezen, kosten, lasten, heffingen, uitgaven, schade of schulden, inclusief, ter voorkoming van misverstanden, elke wettelijke sanctie of boete, derving van winst, opbrengsten, inkomsten of goodwill (direct of indirect) voortvloeiend uit een handeling of nalatigheid die heeft plaatsgevonden in verband met de indiening van de EMIR Transactierapporten.

  5. Ebury Markets is niet aansprakelijk voor elke gedeeltelijke of niet-uitvoering van de Rapportageverplichting door deen technische fout, defect of storing betreffende de overdracht, communicatie of computerfaciliteiten waarbij deze technische fout, defect of storing buiten onze controle ligt (en/of buiten die van onze Geaffilieerde ondernemingen en/of agenten), aangenomen dat wij ons redelijk zullen inspannen om een dergelijke technische fout, defect of storing zo snel als redelijkerwijs mogelijk is nadat wij in kennis zijn gesteld van deze technische fout, defect of storing zullen herstellen, repareren of overdragen.

  6. Ebury Markets treedt voor u niet op als vertrouwenspersoon of adviseur met betrekking tot de Rapportageverplichting.

  7. De Cliënt vrijwaart Ebury Markets tegen alle verliezen, kosten, uitgaven of aansprakelijkheden (inclusief redelijke juridische kosten) die zijn gemaakt door ons of die zijn toegekend ten nadele van ons in verband met de levering van deze Rapportageverplichting anders dan voortvloeiend uit onze grove nalatigheid, fraude of opzettelijk verzuim.

  8. De basis waarop Ebury Markets de gedelegeerde rapportagedienst levert kan van tijd tot tijd indien nodig worden gewijzigd, indien en wanneer dit nodig is vanwege veranderingen in de rapportagevereisten, systemen of processen of voor een andere vergelijkbare reden. Ebury Markets stelt u per e-mail of anders schriftelijk in kennis van dergelijke wijzigingen.

  9. Ebury Markets kan de levering van de gedelegeerde rapportagedienst op elk moment beëindigen na dit ten minste zes (6) weken van tevoren schriftelijk te hebben aangekondigd en u kunt deze afspraak op elk moment beëindigen nadat u dit ten minste vijf (5) werkdagen van tevoren schriftelijk heeft aangekondigd, of eerder als dit wordt verplicht volgens wettelijke of regelgevende vereisten.

  Ebury Markets zal doen wat redelijkerwijs mogelijk is om de indiening van EMIR Transactierapporten onmiddellijk te staken na ontvangst van uw schriftelijke bericht. U accepteert echter dat er sprake kan zijn van enige voortzetting (en zodoende mogelijke verdubbeling) van de rapportage gedurende een beperkte tijd daarna.